Firmaet har to advokater, der beskæftiger sig med alle juridiske problemstillinger lige fra oprettelse af testamente og ægtepagt til førelse af komplicerede retssager.

Kontakt os for et uforpligtende møde og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med din problemstilling.

Ejendomshandel

Du skal købe/sælge fast ejendom og mangler en advokat til at klare alt det papirmæssige samt en, der kan rådgive dig om tilstandsrapporter mv.

Se mere »

Dødsfald i familien

Du har netop haft et dødsfald i familien og ønsker hjælp til alt det praktiske overfor skifteret og offentlige myndigheder.

Se mere »

Skilsmisse

Du står overfor separation, skilsmisse, bodeling eller deling af forældremyndighed.

Se mere »

Om os

Advokatfirmaet har adresse på Snellemark 51, 1., 3700 Rønne. Vores CVR-nummer er: 35 85 49 16. Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius er organiseret som et anpartsselskab, der ejes af advokat Bo Hansen og advokat Morten Hartelius i fællesskab.

Advokatfirmaet består af to advokater, tre advokatsekretærer og en bogholder. Begge advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Derudover er advokaterne medlem af Danske Advokater. Begge advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA.

Advokatfirmaet er oprindelig stiftet af nu afdøde landsretssagfører Bent V. Christophersen i 1955. Advokat Bo Hansen blev ansat som fuldmægtig i 1971 og blev optaget som partner i 1980. Siden 1986 har firmaet været drevet af Bo Hansen som ansvarlig indehaver. I 2014 blev virksomhedsformen ændret til et anpartsselskab, som ejes i fællesskab af Bo Hansen og Morten Hartelius, der har været ansat siden 2003.

Advokat Bo Hansen

Beskæftiger sig med alle sagstyper både for private og erhvervsdrivende.

Har igennem mange år haft møderet for alle retter, er beneficeret forsvarsadvokat, medhjælper for skifteretten i gældssaneringssager, autoriseret bobestyrer i dødsboer, autoriseret som bobehandler i ægtefælleskifter m.v. og antaget af Statsforvaltningen som fast værge.

Advokat Morten Hartelius

Beskæftiger sig ligeledes med alle sagstyper både for private og erhvervsdrivende herunder civile retssager af enhver art omfattende blandt andet lejeret, ansættelsesret og sager om mangler ved fast ejendom.

Beskæftiger sig endvidere med insolvensret, herunder blandt andet tvangsauktioner, rekonstruktion (betalingsstandsning), konkurs, gældssanering og frivillige gældsordninger. Er derudover specialiseret indenfor inkasso.

Ydelser omfatter blandt andet

Ejendomshandel

Du skal købe fast ejendom og mangler en advokat til at klare alt det papirmæssige samt en, der kan rådgive dig om tilstandsrapporter mv. Sørg for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen. Det bør formuleres således: ”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den ... dato ... kl. 16.”

Dødsfald i familien

Du har netop haft et dødsfald i familien og ønsker hjælp til alt det praktiske overfor skifteret og offentlige myndigheder. Advokat Bo Hansen er autoriseret bobestyrer udpeget af Retten på Bornholm.

Skilsmisse

Hvis du skal skilles, er der tre hovedområder, du skal have styr på: Separation og/eller skilsmisse og vilkårene herfor; bodelingen og børnene – herunder samvær, bopæl, børnebidrag og forældremyndighed.

Civil retssag

Du vil føre en civil retssag mod en borger om f.eks. mangler ved fast ejendom eller mod det offentlige.

Klagesager

Du vil klage over din pension, dagpenge eller asylsag.

Lejesager

Du har som lejer problemer med din udlejer om f.eks. huslejestigning, a conto-bidrag eller mangler ved det lejede. Du har som udlejer problemer med din lejer om f.eks. manglende lejeindbetalinger, eller ønsker bistand til udarbejdelse af lejekontrakt eller flytteopgørelser. Vi rådgiver i alle spørgsmål om erhvervs- og boliglejemål.

Straffesager

Du er tiltalt/sigtet i en straffesag. Du har ret til at vælge din egen forsvarer, også selvom byretten allerede har tildelt dig en forsvarer. Staten betaler forsvarerens salær, men hvis du bliver dømt, skal du til staten betale straffesagens omkostninger, herunder salæret til din forsvarer.

Testamente

Du er i tvivl, om du har behov for et testamente. Du vil f.eks. sikre dine børn, samlever eller en forening ved at oprette testamente.

Erstatning

Du vil have erstatning for en arbejdsskade, uretmæssig afskedigelse eller et voldeligt overfald.

Tilgodehavender

Du har et tilgodehavende, du skal søge inddrevet via civil- og fogedret med efterfølgende udlæg og evt. tvangsauktion, samt der skal administreres en afdragsordning.

Stiftelse af selskab

Du har brug for hjælp med stiftelse af og ændringer vedrørende et selskab, en fond eller forening.

Værgemål

Du har et familiemedlem, der evt. skal sættes under værgemål. Advokat Bo Hansen er af Statsforvaltningen udpeget som fast værge på Bornholm.

Gæld

Du har brug for en privat kreditorordning, f.eks. hvis du har fået afslag på offentlig gældssanering eller af andre grunde ikke ønsker en offentlig gældssanering.

Ansættelsesretslige forhold

Du vil have råd om udarbejdelse af ansættelseskontrakt eller du ønsker bistand i forbindelse med en opsigelse eller bortvisning.

Småsagsprocessen

Den 1. januar 2008 trådte retsplejelovens kapitel 39 om behandling af sager om mindre krav (småsager) i kraft. Reglerne om småsagsprocessen medfører, at alle sager med en sagsværdi på maksimalt 50.000 kr. som udgangspunkt skal behandles efter småsagsreglerne og der er indført temmelig skrappe begrænsninger for størrelsen af de omkostningsbeløb, der kan tilkendes til dækning af advokatbistand. I sager, der behandles efter småsagsprocessen, forestår rettens sekretariat forberedelsen af sagen herunder om udfyldelse af stævningsblanket og svarskriftsblanket.

Det er rettens opgave at hjælpe parterne med at forberede sagen. Retten vil tage kontakt til parterne for helt præcist at få afklaret, hvad parterne er enige og uenige om. Retten vil også tale med parterne om, hvilke beviser der er i sagen. Hvis der er behov for at få lavet en sagkyndig erklæring om f.eks. nogle tekniske spørgsmål, vil retten hjælpe med at lave spørgsmål til den sagkyndige. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for retten at indkalde parterne til et forberedende møde.

Småsagsprocessen er indrettet således, at parterne efter lovgivers opfattelse ikke har behov for advokatbistand under sagens forberedelse, og den vindende part tilkendes derfor alene et standardbeløb til dækning af advokatbistand under hovedforhandlingen og en vis forberedelse heraf. Som følge heraf vil en vindende part, der vælger at anvende advokat under forberedelse, ikke få dækket sine omkostninger hertil – ej heller af en eventuel retshjælpsforsikring eller via fri proces, idet disse ligeledes alene dækker advokatbistand under hovedforhandlingen.

Medarbejdere

Dorte Andreas

Uddannet og ansat i firmaet siden august 1992.

Beskæftiger sig med inkassosager, tvangsauktioner, værgemålssager, ejendomshandler og øvrig sagsbehandling samt er sekretær for advokat Morten Hartelius.

Kontakt: da@adv-bohansen.dk

Conny Hansen

Ansat i firmaet siden december 2004. Har tidligere været ansat i anden advokatvirksomhed i ca. 18 år.

Beskæftiger sig med ejendomshandler, mortifikationssager og lejeadministration.

Kontakt: ch@adv-bohansen.dk

Nina Andersen

Ansat i firmaet siden juli 2010.

Beskæftiger sig med dødsboer.

Sekretær for advokat Bo Hansen.

Kontakt: na@adv-bohansen.dk

Steffen Larsen

Bogholder

Kontakt: sl@adv-bohansen.dk

Kontakt os

Kontakt os for at høre nærmere om den bistand, vi yder.

Email: advokat@adv-bohansen.dk

Adresse: Snellemark 51, 3700 Rønne

Tlf. 56 95 17 04