Firmaet har to advokater, der beskæftiger sig med alle juridiske problemstillinger lige fra oprettelse af testamente og ægtepagt til førelse af komplicerede retssager.

Kontakt os for et uforpligtende møde og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med din problemstilling.

Ejendomshandel

Du skal købe/sælge fast ejendom og mangler en advokat til at klare alt det papirmæssige samt en, der kan rådgive dig om tilstandsrapporter mv.

Se mere »

Dødsfald i familien

Du har netop haft et dødsfald i familien og ønsker hjælp til alt det praktiske overfor skifteret og offentlige myndigheder.

Se mere »

Skilsmisse

Du står overfor separation, skilsmisse, bodeling eller deling af forældremyndighed.

Se mere »

Om os

Advokatfirmaet har adresse på Snellemark 51, 1., 3700 Rønne. Vores CVR-nummer er: 35 85 49 16. Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius er organiseret som et anpartsselskab, der ejes af advokat Bo Hansen og advokat Morten Hartelius i fællesskab.

Advokatfirmaet består af to advokater, tre advokatsekretærer og en bogholder. Begge advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Derudover er advokaterne medlem af Danske Advokater. Begge advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA.

Advokatfirmaet er oprindelig stiftet af nu afdøde landsretssagfører Bent V. Christophersen i 1955. Advokat Bo Hansen blev ansat som fuldmægtig i 1971 og blev optaget som partner i 1980. Siden 1986 har firmaet været drevet af Bo Hansen som ansvarlig indehaver. I 2014 blev virksomhedsformen ændret til et anpartsselskab, som ejes i fællesskab af Bo Hansen og Morten Hartelius, der har været ansat siden 2003.

Advokat Bo Hansen

Beskæftiger sig med alle sagstyper både for private og erhvervsdrivende.

Har igennem mange år haft møderet for alle retter, er beneficeret forsvarsadvokat, medhjælper for skifteretten i gældssaneringssager, autoriseret bobestyrer i dødsboer, autoriseret som bobehandler i ægtefælleskifter m.v. og antaget af Statsforvaltningen som fast værge.

Advokat Morten Hartelius

Beskæftiger sig ligeledes med alle sagstyper både for private og erhvervsdrivende herunder civile retssager af enhver art omfattende blandt andet lejeret, ansættelsesret og sager om mangler ved fast ejendom.

Beskæftiger sig endvidere med insolvensret, herunder blandt andet tvangsauktioner, rekonstruktion (betalingsstandsning), konkurs, gældssanering og frivillige gældsordninger. Er derudover specialiseret indenfor inkasso.

Ydelser omfatter blandt andet

Ejendomshandel

Du skal købe fast ejendom og mangler en advokat til at klare alt det papirmæssige samt en, der kan rådgive dig om tilstandsrapporter mv. Sørg for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen. Det bør formuleres således: ”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den ... dato ... kl. 16.”

Dødsfald i familien

Du har netop haft et dødsfald i familien og ønsker hjælp til alt det praktiske overfor skifteret og offentlige myndigheder. Advokat Bo Hansen er autoriseret bobestyrer udpeget af Retten på Bornholm.

Skilsmisse

Hvis du skal skilles, er der tre hovedområder, du skal have styr på: Separation og/eller skilsmisse og vilkårene herfor; bodelingen og børnene – herunder samvær, bopæl, børnebidrag og forældremyndighed.

Civil retssag

Du vil føre en civil retssag mod en borger om f.eks. mangler ved fast ejendom eller mod det offentlige.

Klagesager

Du vil klage over din pension, dagpenge eller asylsag.

Lejesager

Du har som lejer problemer med din udlejer om f.eks. huslejestigning, a conto-bidrag eller mangler ved det lejede. Du har som udlejer problemer med din lejer om f.eks. manglende lejeindbetalinger, eller ønsker bistand til udarbejdelse af lejekontrakt eller flytteopgørelser. Vi rådgiver i alle spørgsmål om erhvervs- og boliglejemål.

Straffesager

Du er tiltalt/sigtet i en straffesag. Du har ret til at vælge din egen forsvarer, også selvom byretten allerede har tildelt dig en forsvarer. Staten betaler forsvarerens salær, men hvis du bliver dømt, skal du til staten betale straffesagens omkostninger, herunder salæret til din forsvarer.

Testamente

Du er i tvivl, om du har behov for et testamente. Du vil f.eks. sikre dine børn, samlever eller en forening ved at oprette testamente.

Erstatning

Du vil have erstatning for en arbejdsskade, uretmæssig afskedigelse eller et voldeligt overfald.

Tilgodehavender

Du har et tilgodehavende, du skal søge inddrevet via civil- og fogedret med efterfølgende udlæg og evt. tvangsauktion, samt der skal administreres en afdragsordning.

Stiftelse af selskab

Du har brug for hjælp med stiftelse af og ændringer vedrørende et selskab, en fond eller forening.

Værgemål

Du har et familiemedlem, der evt. skal sættes under værgemål. Advokat Bo Hansen er af Statsforvaltningen udpeget som fast værge på Bornholm.

Gæld

Du har brug for en privat kreditorordning, f.eks. hvis du har fået afslag på offentlig gældssanering eller af andre grunde ikke ønsker en offentlig gældssanering.

Ansættelsesretslige forhold

Du vil have råd om udarbejdelse af ansættelseskontrakt eller du ønsker bistand i forbindelse med en opsigelse eller bortvisning.

Småsagsprocessen

Den 1. januar 2008 trådte retsplejelovens kapitel 39 om behandling af sager om mindre krav (småsager) i kraft. Reglerne om småsagsprocessen medfører, at alle sager med en sagsværdi på maksimalt 50.000 kr. som udgangspunkt skal behandles efter småsagsreglerne og der er indført temmelig skrappe begrænsninger for størrelsen af de omkostningsbeløb, der kan tilkendes til dækning af advokatbistand. I sager, der behandles efter småsagsprocessen, forestår rettens sekretariat forberedelsen af sagen herunder om udfyldelse af stævningsblanket og svarskriftsblanket.

Det er rettens opgave at hjælpe parterne med at forberede sagen. Retten vil tage kontakt til parterne for helt præcist at få afklaret, hvad parterne er enige og uenige om. Retten vil også tale med parterne om, hvilke beviser der er i sagen. Hvis der er behov for at få lavet en sagkyndig erklæring om f.eks. nogle tekniske spørgsmål, vil retten hjælpe med at lave spørgsmål til den sagkyndige. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for retten at indkalde parterne til et forberedende møde.

Småsagsprocessen er indrettet således, at parterne efter lovgivers opfattelse ikke har behov for advokatbistand under sagens forberedelse, og den vindende part tilkendes derfor alene et standardbeløb til dækning af advokatbistand under hovedforhandlingen og en vis forberedelse heraf. Som følge heraf vil en vindende part, der vælger at anvende advokat under forberedelse, ikke få dækket sine omkostninger hertil – ej heller af en eventuel retshjælpsforsikring eller via fri proces, idet disse ligeledes alene dækker advokatbistand under hovedforhandlingen.

Medarbejdere

Dorte Andreas

Uddannet og ansat i firmaet siden august 1992.

Beskæftiger sig med inkassosager, tvangsauktioner, værgemålssager, ejendomshandler og øvrig sagsbehandling samt er sekretær for advokat Morten Hartelius.

Kontakt: da@adv-bohansen.dk

Conny Hansen

Ansat i firmaet siden december 2004. Har tidligere været ansat i anden advokatvirksomhed i ca. 18 år.

Beskæftiger sig med ejendomshandler, mortifikationssager og lejeadministration.

Kontakt: ch@adv-bohansen.dk

Nina Andersen

Ansat i firmaet siden juli 2010.

Beskæftiger sig med dødsboer.

Sekretær for advokat Bo Hansen.

Kontakt: na@adv-bohansen.dk

Steffen Larsen

Bogholder

Kontakt: sl@adv-bohansen.dk

Forretningsbetingelser

I henhold til de advokatetiske regler skal advokater i forbindelse med indgåelse af aftalen om bistand give klienten forskellige oplysninger, som følger nedenfor.

Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius ApS drives som et anpartselskab, der ejes af advokat Bo Hansen og advokat Morten Hartelius i fællesskab. Advokatfirmaets adresse er Snellemark 51, 1., 3700 Rønne.

Begge advokater i advokatfirmaet er beskikket af Justitsministeriet og dermed en del af Advokatsamfundet. Derudover er advokaterne medlem af Danske Advokater.

1. Opdraget

Advokatfirmaets opdrag består i juridisk rådgivning og anden rådgivning i forbindelse hermed. Opgaven og arbejdets omfang afgrænses i samarbejde med klienten. Advokatfirmaet agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler herunder ”god advokatskik”.

Forud for opstarten af et opdrag undersøger vi, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at advokatfirmaet er afskåret fra at repræsentere klienten.

Advokatfirmaet er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor i det i loven fastsatte omfang indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.

2. Fortrolighed

Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget fra klienten eller om klienten fortroligt. I øvrigt forpligter advokatfirmaet sig til at overholde den til enhver tid gældende tavshedspligt for advokater.

3. Honorar og fakturering

Vi beregner vores honorar med udgangspunkt i den tid, der er brugt til sagens behandling, men tager også hensyn til sagens karakter og kompleksitet samt de involverede økonomiske værdier. Ud over vores honorar opkræver vi de sagsrelaterede omkostninger og udlæg, som vi har, for eksempel offentlige gebyrer og afgifter herunder kørsels- og rejseomkostninger, tinglysningsafgifter, retsafgifter og lignende.

Klienten vil efter anmodning få et overslag over honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter.

Hvis sagen har længere varighed eller har karakter af løbende rådgivning, sker der acontofakturering kvartalsvis bagud, medmindre andet konkret er aftalt eller hensigtsmæssigt. Herved sikrer vi, at klienten hele tiden kan følge med i advokatomkostningerne. I nogle sagstyper beder vi om deponering af acontobeløb, og sådanne beløb indsættes på klientkonto.

Vores honorar er baseret på en timepris på p.t. 1.700,00 kr. med tillæg af moms i alt 2.125,00 kr. for advokater og 850,00 kr. med tillæg af moms i alt 1.062,50 kr. for sagsbehandlende sekretærer.

Hvis der under en sag opnås fri proces eller dækning under en retshjælpsforsikring eller der opnås hel eller delvis dækning fra en modpart, vil indgåede beløb blive krediteret klienten.

4. Immaterielle rettigheder

Advokatfirmaet har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til skriftligt materiale, som advokatfirmaet leverer til klienter i forbindelse med sager. Klienter har alene ret til at benytte materialet til det aftalte formål.

5. Ansvarsbegrænsning

Advokatfirmaet er ansvarlig for sin rådgivning i forbindelse med advokatopdrag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet er ikke erstatningsansvarligt for indirekte tab og følgeskader herunder driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller lignende.

Advokatfirmaet og advokaterne i firmaet er omfattet af firmaets ansvarsforsikring.

Advokatfirmaets ansvar er begrænset til summen af det beløb, der i givet fald betales af vores ansvarsforsikringsselskab og vores selvrisiko.

6. Klientkonto

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, en klient har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, en klient selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at en klient potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis en klient både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan en klient kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.

Advokatfirmaet har Nordea som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales, vil betroede midler vedrørende en sag blive indsat på klientbankkonto i Nordea.

7. Advokatnævnet

Det følger af forbrugerklageloven § 4, stk. 1, at erhvervsdrivende skal give forbrugere oplysning om det tvistløsningsorgan, hvortil forbrugeren kan indbringe en eventuel tvist.

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Der kan læses mere om Advokatnævnet på deres hjemmeside.

Kontakt os

Kontakt os for at høre nærmere om den bistand, vi yder.

Email: advokat@adv-bohansen.dk

Adresse: Snellemark 51, 3700 Rønne

Tlf. 56 95 17 04